Landmarkt
Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, offertes en overige door Versenzo B.V. en Versenzo Stadswinkels B.V. (“Landmarkt”) aangegane overeenkomsten. Deze voorwaarden zijn met name ook van toepassing op door Landmarkt aangegane overeenkomsten tot levering.
 2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde, kan uitsluiten worden afgeweken indien schriftelijk is overeengekomen. Indien van één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden wordt afgeweken blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.
 3. Met de in deze algemene voorwaarden beschreven “Wederpartij” wordt bedoeld elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot Landmarkt in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met Landmarkt aangegane overeenkomst. Met name wordt onder “Wederpartij” ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.
 4. Onder de in deze algemene voorwaarden genoemde “zaken” worden tevens verstaan, levering van artikelen/producten, het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.
 5. Toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Wederpartij worden middels deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zodoende ook niet erkend bij een overeenkomst tussen Landmarkt en Wederpartij. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van Wederpartij doet aan het voorgaande niet af.
 6. Indien er zich een situatie tussen Landmarkt en Wederpartij voordoet die niet in deze algemene voorwaarden vermeld is, dan dient de situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien Landmarkt niet strikte naleving van de algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Landmarkt het recht kan verliezen om in andere gevallen strikte naleving van de algemene voorwaarden te verlangen.
 8. Indien één of meerder bepalingen in deze algemene voorwaarden (ver)nietig(baar) of om wat voor reden dan ook niet meer van toepassing zijn, dan blijven de overige voorwaarden volledig van kracht. Landmarkt en Wederpartij zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de vervallen bepaling overeen te komen. Hierbij wordt zoveel mogelijk de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 2. Identiteit van Versenzo B.V.

Handelend onder de naam: Landmarkt

Vestigings- en bezoekadres: Schellingwouderdijk 339 – 341, 1023 NK, Amsterdam

Telefoonnummer: 020 – 490 43 33

KvK-nummer: 55951848

Btw-identificatienummer: NL851920676B01

Bankrekening: NL67RABO0179916971

ARTIKEL 3. Offertes, prijslijsten en aanbiedingen

 1. Offertes, prijslijsten en aanbiedingen van Landmarkt zijn vrijblijvend en onder voorbehoud en dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de Wederpartij tot het doen van een aanbod. Deze binden Landmarkt op geen enkele wijze, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk het tegendeel is bepaald. Een aan Landmarkt gegeven order geldt als aanbod, tot dat er een na schriftelijke bevestiging (orderbevestiging) de order is aanvaard. Een offerte, prijslijst of aanbieding vervalt indien het product in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Kennelijke verschrijvingen, vergissingen of fouten binden Landmarkt niet.
 2. De in de offerte, prijslijsten en aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege evenals eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis, verblijf, verzend en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

ARTIKEL 4. Totstandkoming overeenkomst

 1. Een overeenkomst met Landmarkt komt tot stand op het moment dat aan de Wederpartij een order schriftelijk is bevestigd. Een kassabon wordt tevens als orderbevestiging gezien.
 2. Wederpartij is aan zijn order, in welke vorm dan ook doorgegeven, gebonden na het geven van de order.
 3. De door Landmarkt aan Wederpartij verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst juist en volledig weer te geven. De wederpartij wordt geacht met de inhoud van de orderbevestiging in te stemmen tenzij, binnen 24 uur na dagtekening van de orderbevestiging, schriftelijk kenbaar is gemaakt dat Wederpartij zich niet met de inhoud kan verenigen.
 4. Landmarkt behoudt zich het recht voor om orders te weigeren, zonder opgaaf van redenen.
 5. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door medewerkers, of namens medewerkers van Landmarkt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden Landmarkt alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.
 6. Landmarkt heeft te allen tijde het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, zonder dit kenbaar te maken aan Wederpartij.
 7. Indien Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Landmarkt gehouden is, dan is Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (en de daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Landmarkt die daardoor direct of indirect ontstaan.

ARTIKEL 5. Prijzen

 1. De op de website getoonde prijzen zijn inclusief BTW en verpakkingen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Getoonde prijzen zijn exclusief kosten voor vervoer, statiegeld op verpakkingen en overige kosten. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.
 2. Prijzen kunnen bij Landmarkt per dag verschillen. De op de kassabon getoonde prijzen zijn de geldige prijzen. Deze kunnen door het vers karakter van de verkochte producten afwijken van de op de website getoonde prijzen.
 3. De in offertes, prijslijsten, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren als fabrikantprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, belastingen en andere heffingen van overheidswege.
 4. Landmarkt behoudt zich het recht voor om indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar uiterlijk 24 uur voor levering, verhogingen in één of meer kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan Wederpartij in rekening te brengen. Landmarkt het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat een eventuele rechterlijke tussenkomst vereist is. Dit laatste recht heeft Wederpartij ook. Indien Wederpartij van dit recht gebruik wil maken, moet dit binnen 24 uur na ontvangst van de desbetreffende mededeling schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan Landmarkt.

ARTIKEL 6. Aflevering en levertermijnen

 1. De door Landmarkt opgegeven levertijden gaan in op de dag dat de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die Landmarkt nodig heeft voor de uitvoering bekend zijn. De door Landmarkt opgegeven levertijden zullen nimmer orden beschouwd als fatale levertijd. Door het enkel verstrijken van deze levertijden raakt Landmarkt niet in verzuim.
 2. Verzoekt Wederpartij om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kan Landmarkt de hieraan verbonden kosten aan Wederpartij in rekening brengen.
 3. Indien de levering in gedeelten geschiedt, heeft Landmarkt het recht om iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen en eventuele bezorgkosten afzonderlijk in rekening te brengen
 4. Het overgrote deel van de producten in het assortiment van Landmarkt betreft verse, beperkt houdbare goederen. Landmarkt stelt alles in het werk om de versheid van producten garanderen en een zo lang mogelijke THT voor Wederpartij te bewerkstelligen.
 5. Wederpartij is verantwoordelijk voor het beschikbaar maken van een (gratis) parkeerplek tijden bezorging van zaken.
 6. Geringe afwijking in kleur, formaat, kwaliteit, hoeveelheid, gewicht, ed. van door Landmarkt geleverde zaken leveren voor Wederpartij geen grond op om de tot stand gekomen overeenkomst te ontbinden, nog rechtvaardigt dit een vermindering van de daarvoor verschuldigde verkoopprijs. Vooral wicht artikelen zullen doorgaans niet het exacte gewicht hebben als beschreven in offertes en prijslijsten of zoals bevestigd in een orderbevestiging. Door Landmarkt geleverde zaken mogen dus van de omschrijving in de overeenkomst afwijken indien en voor zover het gaat om kleine verschillen, hoeveelheidsverschillen en ondergeschikte wijzigingen.

ARTIKEL 7. Klachten door wederpartij

 1. Wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid en is verantwoordelijk voor de gegevens die aan Landmarkt worden verstrekt.
 2. Klachten van Wederpartij, die betrekking hebben op materiele gebreken aan (de levering van) producten, moet door Wederpartij binnen 24 uur na levering, aan Landmarkt schriftelijk kenbaar worden gemaakt, met een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur of pakbon.
 3. Wederpartij is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde klacht is ingediend welke door Landmarkt schriftelijk gegrond zijn verklaard terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige reden toch, dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van Wederpartij.

ARTIKEL 8. Aansprakelijkheid

 1. Landmarkt is nooit aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van Wederpartij of derden (waaronder inbegrepen gevolgschade, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiende uit de overeenkomst of het gebruik of de consumptie van producten. Onverminderd wat elders in deze voorwaarden is bepaald, is de aansprakelijkheid van Landmarkt ten opzichte van Wederpartij, uit welke hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het aankoopbedrag van het betreffende product. Landmarkt is nimmer aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de communicatie infrastructuur (waaronder email en website) en/of overige fouten in de communicatie.
 2. Wederpartij is gehouden Landmarkt te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Landmarkt mochten doen gelden, voorzover de wet er zich niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de wederpartij komen.

ARTIKEL 9. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

 1. Door Landmarkt geleverde zaken blijven eigendom totdat Wederpartij de daarvoor overeengekomen prijs en alle overige krachtens deze algemene voorwaarden
  geldende verplichtingen geheel voldaan heeft. Indien Landmarkt zulks nodig oordeelt, heeft Landmarkt het recht van Wederpartij zekerheid ten aanzien van de
  nakoming zijn verplichtingen te eisen.
 2. Landmarkt is te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder Wederpartij (of derden) bevinden, maar eigendom zijn van Landmarkt, terug te nemen, zodra in redelijkheid kan worden aangenomen dat de reële kans bestaat dat Wederpartij niet aan zijn (betaling)verplichtingen zal of kan voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor Landmarkt voortvloeien uit het gemene recht: met name behoudt Landmarkt het recht Wederpartij na het terug nemen van zaken tot schadevergoeding aan te spreken.

ARTIKEL 10. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden door betaling per pin (ideal) bij het plaatsen van de order via de website.
 2. Zakelijke klanten kunnen na goedkeuring door Landmarkt gebruik maken van een overmaking op een door Landmarkt aangewezen bankrekening. Betaling per factuur geldt een uiterlijke betaaltermijn van 7 dagen na factuurdatum, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling van bank of giro geldt de dag van creditering van de bankrekening van Landmarkt als de dag van betaling. Bij automatisch incasso staat Wederpartij ervoor in dat op datum afschrijving voldoende saldo op de rekening staat. Bij overschrijding van de uiterlijke factuurdatum is Landmarkt gerechtigd administratieve kosten in rekening te brengen.
 3. Wederpartij is niet bevoegd op de betalingen enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 4. Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Landmarkt te melden.
 5. Indien Wederpartij niet tijdig tot gehele betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Als dan heeft Landmarkt het recht de nakoming van alle verbintenissen jegens Wederpartij op te schorten, onverminderd alle rechten van Landmarkt uit het gemene recht voortvloeien. Tevens is Landmarkt gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling voor aflevering van de zaken of garantie voor tijdige betaling te verlangen. Voorts is Landmarkt gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op Wederpartij dan de verplichting rust tot teruggave van de geleverde zaken, danwel de verplichting tot anderszins ongedaan maken van de door Landmarkt verrichte prestatie, onverminderd Landmarkt zijn recht op schadevergoeding.
 6. Indien Wederpartij niet tijdig tot gehele betaling overgaat, dan verbeurt Landmarkt het recht, zonder dat een nadere aanzegging nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der complete betaling een wettelijke rente te vorderen zonder nadere ingebrekestelling. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (inclusief buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van Wederpartij.
 7. Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.
 8. Indien in de financiële positie van Wederpartij na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voor de aflevering der zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt of indien gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de Wederpartij , is Landmarkt gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.
 9. In geval van wanbetaling van Wederpartij heeft Landmarkt behoudens wettelijke beperkingen, het recht om vooraf aan Wederpartij kenbaar gemaakt redelijke kosten in rekening te brengen

ARTIKEL 11. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de macht van Landmarkt om die van aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Landmarkt kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard dank ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen bij Landmarkt, in- en uitvoerbeperkingen of verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale(overheids-)instanties. Indien Landmarkt door overmacht niet aan de leveringsplicht, niet behoorlijk of tijdig kan voldoen is Landmarkt gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, deze keuze is aan Landmarkt. In geval van overmacht kan Wederpartij Landmarkt niet tot schadevergoeding aanspreken.

ARTIKEL 12. Toepasselijk recht

Op de door Landmarkt gedane offertes en op alle door Landmarkt aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 13. Geschillenbeslechting

Alle geschillen van welke aard dan ook, verband houdende met en voortvloeiende uit de door Landmarkt aangegane overeenkomsten en door Landmarkt verrichte leveringen worden uitsluitend berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.